تهیه سوالات و اطلاعات این قسمت توسط اساتید محترم آقای زینلی و آقای صدری انجام شده.